Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236

Usluge za pravna lica

* Sastavljanje sledećih obrazaca za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva:
- Bilans uspeha
- Bilans stanja
- Statistički aneks
- Izveštaj o tokovima gotovine
- Izveštaj o promenama na kapitalu
- Odluka o razvrstavanju pravnog lica
- Obaveštenje o odgovornom licu za sastavljanje finansijskih izveštaja
- Napomene uz finansijske izveštaje
- Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje - Obrazac OP

* obračun poreske i računovodstvene amortizacije

* sastavljanje Poreskog bilansa i Poreske prijave

* zahtev za poreski kredit

Izveštaje sastavljamo i šaljemo u elektronskom obliku korišćenjem web servisa odnosno Posebnog informacionog sistema koji je obezbedila Agencija za privredne registre i dobijamo izveštaj o predaji i izveštaje u pdf formatu. Sve potrebne obrasce i izveštaje dostavljamo i Poreskoj upravi.

 

Usluge za preduzetnike

* sastavljanje sledećih obrazaca:
- Bilans uspeha - Obrazac BU,
- Poreski bilans - Obrazac PB-2
- Poreska prijava za akontaciono-konačno utrvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti - Obrazac PPDG-1
- Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva - Obrazac PK 2
- Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti - Obrazac PK 3
- Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika - Obrazac SU 1

* obračun poreske i računovodstvene amortizacije

* zaključivanje poslovnih knjiga

Izveštaje sastavljamo u elektronskom i štampanom obliku i dostavljamo Poreskoj upravi.

 

Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.

 

KONTROL SISTEM - LOGO