Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236


Usluge registracije pravnih lica (doo) i preduzetnika:

* savetovanje u vezi sa oblikom registracije i predočavanje prednosti i mana registracije preduzetnika i pravnih lica

* izračunavanje troškova registracije  i naknadnih mesečnih obaveza

* konsultacije oko naziva firme, kao budućeg identiteta Vašeg poslovanja i proveravanje zauzetosti naziva ili sličnosti sa drugim nazivima u APR-u

* provera zauzetosti i registracija domaćih i međunarodnih internet domena (naziva internet sajtova) u skladu sa registrovanim nazivom firme ili delatnošću u APR-u, brendom, promocijom i slično (opciono)

* određivanje sedišta firme na osnovu koga će lokalna poreska uprava odrediti i visinu lokalnih komunalnih taksi, naknada i poreza, a kod paušalaca će zavisiti i visina osnovice za doprinose i poreze

* određivanje šifre i naziva pretežne delatnosti firme i provera da li je za tu delatnost potrebna prethodna ili naknadna saglasnost nadležnih organa, a kod paušalaca će zavisiti i visina osnovice za doprinose i poreze

* uplata naknada za registraciju i overu dokumenata

* kompletiranje osnivačkih akata, overenih OP obrazaca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje), kopija ličnih dokumenata i slično

* podnošenje jedinstvene registracione prijave osnivanja u Agenciju za privredne registre

* besplatna izrada pečata firme u skladu sa nazivom i sedištem nakon izvršene registracije od strane APR-a uz ugovor o knjigovodstvu (opciono)

* pomoć oko otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci i izbora servisa elektronskog bankarstva

* sklapanje ugovora o knjigovodstvu, sastavljanje punomoći za zastupanje i slično

* sastavljanje akontacione poreske prijave za porez na dobit/dohodak i procena oporezive dobiti

* podnošenje zahteva za upis u registar obveznika poreza na dodatu vrednost (opciono)

* podnošenje zahteva za paušal (opciono za preduzetnike)

* predaja ovlašćenja u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja

* prijava osnivača/članova, zaposlenih i članova porodice u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) - Socijalno (Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fond za zdravstveno osiguranje)

* predaja ovlašćenja za obavljanje elektronskih servisa u Poreskoj upravi

* predaja obaveštenja inspekciji rada o početku rada

* prijava za porez na imovinu pravnih lica i preduzetnika u lokalnu poresku upravu

* prijava za lokalnu komunalnu taksu u lokalnu poresku administraciju

Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.